Sosyal Güvenlik mevzuatında son yıllarda hız kazanan yenilik ve değişiklik politikaları nedeniyle, işyerlerinin profesyonel destek alma ihtiyacı gereklilik halini almıştır. Bu ihtiyacı uzman kadrolarımızla hızlı, güvenilir, pratik, çözümlerle karşılamaktayız.  Bu teşvik uygulamalarının bazıları aşağıda sıralanmıştır.

 • 5510 sayılı kanun uyarınca uygulanan prim teşvikleri,
 • 4857 sayılı kanun prim teşvikleri,
 • 4447 sayılı kanun teşvikleri,
 • 6111 sayılı kanun teşviki,
 • 7103 sayılı kanun teşviki,
 • Asgari ücret teşviki,
 • AR-GE teşviki,
 • Kültür yatırımları teşviki,
 • İŞKUR iş başı eğitim teşviki,
 • Yatırım Teşvikleri,
 • Bölgesel Teşvikler.

Yürürlükte bulunan bu teşviklerde işverenlerin tek tek haberdar olması ve hangi şartlarda teşviklerden yararlanılabileceği ayrıntılı bilmesi beklenmektedir. Ancak işyerinin stratejik yönetimi üstlenen işverenin ayrıca bu teşvikleri takip edebilmesi mümkün değildir. İşyerinin kurumsallaşması ve uzman kişilerden hizmet alınarak bütün bu teşviklerden faydalanılması ayrıca hata yapılmadan ve idari para cezası ödemeden çok uygun ücretlerle bu hizmetlerden faydalanılması hem işyerinize değer katacak hem de karlılığınızı arttıracaktır.

İster geçmişte faydalanamadığınız teşvikleri, isterseniz de cari teşviklerden ne ölçüde faydalanabileceğinizi bu sayede öğrenebilirsiniz. Geçmiş teşviklerinizi SGK’dan talep etme konusunda da hizmet alabilirsiniz.

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

 • İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı yükümlülükleri,
 • İşyeri, işe giriş, işten ayrılış, aylık prim ve hizmet belgeleri ve eksik gün bildirimleri,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarında işverenin sorumlulukları, teftiş ve yargı safhasının yürütülmesi,
 • ÇSGB ve SGK idari para cezalarına itiraz dilekçelerinin hazırlanması ve yargı safhasının yürütülmesi,
 • Şirket birleşme, devir ve adres değişikliklerinin mevzuata uygun yapılması,
 • Devlet kurumlarının teftiş ve denetimlerinin eksiksiz yürütülmesi ve idari para cezası gerektirecek mevzuat aykırılıklarının ceza öncesi düzeltilmesi.

Özlük İşleri ve Bordrolama Süreç Danışmanlığı

 • Ücret politikaları ve bordrolama sürecinin yönetimi,
 • Özlük dosyalarının denetimi ve eksikliklerin giderilmesi,
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve işe giriş, işten ayrılış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yurtdışı işyerlerinde işçi çalıştırma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Asıl ve alt işveren sözleşmelerinin hazırlanması ve sorumlulukların tespiti,
 • İşçi-işveren uyuşmazlıklarının mevzuata uygun çözümü,
 • İdari para cezaları itiraz ve yargı süreçlerinin yönetimi,
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin ücretleri ile diğer yasal hakların hesaplanması ve ibraname sürecinin yürütülmesi,
 • ÇSGB teftişlerine hazırlık ve sürecin yönetilmesi.

Vergi Danışmanlığı

Vergi mevzuatındaki yedi gelir unsuru dikkate alınarak vergisel danışmanlık hizmetleri sunmak, şirket satın alma ve birleşme, yeniden yapılandırma hizmet danışmanlığı ve bunun gibi karşılaşılan problemlere çözüm önerileri getirmek, tarafsız ve güvenilir bir danışmanlık hizmeti sunmak.

Vergi Muafiyet, İstisna ve İndirim Danışmanlığı

Muafiyet; bir mükellef veya mükellef grubunun vergi dışı tutulması, istisna ise; bir vergi konusunun vergi dışı bırakılmasıdır. İndirim ise; ticari defterlere gider kaydedilmeksizin beyanname üzerinden mükellefe tanınmış vergi indirim kolaylığıdır.

Finansal Yönetim Danışmanlığı

Paranın zaman değeri, faiz hesaplamaları, sermaye maliyeti ve yapısı, başabaş ve kaldıraç analizleri, kar payı dağıtım politikası, firma değerlemesi, portföy yönetimi gibi konularda firmalara danışmanlık hizmetleri sunmak.

Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Mali Projeksiyon/Öngörü Çalışmaları

Şirketlerin kısa, orta ve uzun vadedeki karlılıklarının öngörüsü suretiyle karşılaşabilecekleri vergisel yükümlülüklerin tespit edilmesi, orta ve uzun vadede gelir gider dengesi ve bütçeleme konularında danışmalık hizmetleri ve şirket yöneticilerine stratejik plan yapma olanağı sağlayacak mali projeksiyonların sunulması hizmetleri.

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım araçlarının çok fazla çeşitlendiği bu dönemde yatırımcılara yatırım araçları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak, aynı zamanda stratejik bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

Yabancı Çalışma İzni

Yabancı çalıştırma izni alım sürecinde yanınızdayız. Kısa ve uzun süreli çalışma izni alım işlemlerinizi en hızlı şekilde profesyonel ekibimizle tamamlamaktayız. Yabancı işçi işe alım süreçleriniz için bizimle iletişime geçin.

KVKK DANIŞMANLIĞI

İhtiyacınıza göre, kısmi süreli ya da sürekli KVKK danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki idari ve teknik tedbirler çerçevesinde; kanuna tabi gerçek ve tüzel kişilerin hazırlanması gereken dokümanlar olduğu gibi, günlük iş süreçlerinin de idari tedbirlerdeki başlıklara uygun hale getirilmesi ya da mevcut hazırlık çalışmalarının da bu başlıklara ve kurumun taleplerine uygun hale olarak güncellenmesi gerekmektedir.

KVKK DENETİMİ

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında birçok kurum idari ve teknik tedbir başlıklarında belli başlı hazırlıklarını yapmış bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmaların tedbirlerin genel yapısına uygunluğunun ve mevcut süreçlerin kanun kapsamına girip girmediği konusunda denetim hizmeti sunmaktayız.

KVKK EĞİTİMİ

Kanun kapsamında kurum personeline KVKK eğitimlerinin verilmesi zorunludur. 

Hukuki ve teknik tedbirleri bütünleşik olarak tek bir farkındalık eğitiminde sunmaktadır. Hukuk ve bilişim uzmanlarının verdiği eğitimlerimizde, ilgili idari ve teknik tedbirler tüm yönleriyle değerlendirilmekte, dikkat edilmesi gereken başlıkları ile detaylı anlatılmakta, farklı yorumlanabilen konularda günlük hayatta yaşanan olaylardan örnekler verilmektedir.

Kurumsal KVKK Eğitimi (Firma personelinin KVKK süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi):.

– 6698 sayılı KVKK kapsamında yer alan kavramlar ( Kişisel Veri – Özel Nitelikli Kişisel Veri – Veri Sorumlusu – Veri İşleyen –Açık Rıza – İlgili Kişi vs.)
– Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen’ in Sorumlulukları
– Verilerin İşlenme Süreçleri – Alınması Gereken Önlemler
– Açık Rıza – Rıza Alırken Dikkat Edilecek Hususlar – İstisna Halleri)
– Verilerin Silinmesi – Yok Edilmesi – Anonim Hale Getirilmesi
– Verilerin Yurtiçi ve Yurtdışına Aktarılması
– VERBİS ( Veri Sorumluları Sicili)
– Yükümlülüklere – KVKK ve Türk Ceza Kanunu kapsamında -uyulmayan hallerde uygulanacak adli ve idari yaptırımlar
– Yetkilendirme Matrisi ve Yetki Kontrolü Süreçlerinin Yönetimi
– Loglama Sisteminin Kontrolü
– Ağ Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler
– Veri Güvenliğinin Sağlanamaması Riski
– Veri Sızıntısı Örnek Vaka İncelemeleri
– Siber Güvenlik
– KVKK ve Regülasyonlar için Doğru Teknoloji Yatırımı
– Kişisel Veri Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tedbirler
– Silme, Yok Etme, Anonim Hale Getirme nedir?
– Sızma Testi, Veri Maskeleme, Güvenlik Duvarları ve Anti Virüs Yazılımları Hakkında Bilgilendirmeler