Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlığı

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan .

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında belirtilmiş olan kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı hazırlamaları gerekmektedir.

Stratejik Plan hazırlamak kurumlar için bir gereklilikten öte amaç ve hedeflerin belirlendiği, doğru örgütlenmenin sağlandığı modern dünyanın iyi yönetimin aracı olarak görmek gerekmektedir. Kurum üst yöneticileri için uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi yasal sorumluluk olmasının yanında başarıya ulaşmak için anahtar niteliğindedir

Hangi Kurumlar Stratejik Plan Hazırlamalıdır  ?

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesinde; “Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunmakla yükümlüdür.

Ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’yla il özel idarelerine de stratejik planlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Bakanlar Kurulunun 5018 sayılı Kanun’un ekli cetvelinde sayılmayan kamu iktisadi teşebbüsleri için de stratejik planlama uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.