Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetleri

Görsel, Yazılı ve Sosyal Medya Danışmanlığı

Tüm kadromuzla verdiğimiz tüm hizmetlerde odak noktamız olan müşterilerimizin koşulsuz şartsız memnuniyeti ile güveni sağlayan ve tercihi olan, sektöründe en iyisi olmayı hedefleyen, yenilikçi, üretken, tarafsız ve güvenilir bir şirket olmaktır.

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Danışmanlığı

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan .

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında belirtilmiş olan kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı hazırlamaları gerekmektedir.

Stratejik Plan hazırlamak kurumlar için bir gereklilikten öte amaç ve hedeflerin belirlendiği, doğru örgütlenmenin sağlandığı modern dünyanın iyi yönetimin aracı olarak görmek gerekmektedir. Kurum üst yöneticileri için uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi yasal sorumluluk olmasının yanında başarıya ulaşmak için anahtar niteliğindedir

Hangi Kurumlar Stratejik Plan Hazırlamalıdır  ?

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesinde; “Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunmakla yükümlüdür.

Ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’yla il özel idarelerine de stratejik planlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Bakanlar Kurulunun 5018 sayılı Kanun’un ekli cetvelinde sayılmayan kamu iktisadi teşebbüsleri için de stratejik planlama uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.

Siyasi Danışmanlık

Etik kurallara ve bilimsel yöntemlere önem vererek, tarafsız bir gözle çözüm ortağı anlayışında geleceği birlikte hedeflemektir.

Mali Süreç Danışmanlığı

Mali danışmanlık süreçlerimizde mevzuatlardaki değişikliklere   uzman kadrolarımızla hızlı, güvenilir, pratik, çözümlerle hem iş yerinize değer katacak hem de karlılığınızı arttıracağız.

Araştırma Hizmetleri

Siyasi Araştırmalar

Siyasi araştırmalar; siyasi hayatın her türlü bileşeniyle ilgili araştırmaları kapsamaktadır.

Bu araştırmaların hedefi, siyasetin içinde olsun veya olmasın gerek kişisel ve gerekse bilimsel amaçlı olarak kendisine hedef çizen kişilere, onlardan gelen talepler doğrultusunda kurgulanmış araştırma konuları hakkında bilgi ve öngörü kazandırmaktır.

Siyaset dünyasında sağlıklı gözlem yapmak, geleceğe yönelik önerilerde bulunmak veya başarı yakalamak için eksikleri ve yapılması gerekenleri tespit etmek amacıyla;

Politik eğilimler, oy verme davranışları, güncel olayların değerlendirilmesi, siyasilere karşı tutum ve algılar, siyasi eğilimlerdeki değişim ve dönüşümler, siyasete yön veren olaylar, kamu politikalarının değerlendirilmesi, hizmetlerden duyulan memnuniyet gibi pek çok konu üzerine odaklanılmaktadır.

Siyasi partiler, milletvekili adayları, belediye başkan adayları vb. adaylık sürecindeki kişiler, Belediyeler, medya kuruluşları (gazete, televizyon ve radyo istasyonları), Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelere siyasi araştırma hizmeti verilmektedir.

 • Aday Tespit Araştırmaları
 • Yerel Yönetim Araştırmaları
 • Seçmen Davranışları Araştırmaları
 • Siyasi Parti İmajı Araştırmaları
 • Lider Popülaritesi Araştırmaları
 • Seçmen Psikolojisi Araştırmaları
 • Siyasi Söylem Analizi Araştırmaları
 • Gündem Araştırmaları
 • Sosyopolitik Değişim Araştırmaları
 • Siyasal İtibar Araştırmaları

Sosyal ve Toplumsal Araştırmalar

Toplumun çeşitli sorunları nasıl algıladığını, nasıl değerlendirdiğini ve nasıl yorumladığını anlamak için yürütülen araştırmalar ve sosyal olaylar, sosyal değişme, sebep ve sonuçları, sosyal kültürün oluşumu ile toplumun talep ve beklentilerine ilişkin kapsamlı araştırmaları kapsamaktadır.

Gelecekte nasıl bir toplumda yaşayacağımızın ipuçlarını veren bu araştırmalar, topluma yönelik olarak geliştirilen ve geliştirilmek istenen çeşitli politikaların muhtemel sonuçlarının önceden tespit edilmesini de mümkün kılmaktadır.

 • Sosyal Doku Araştırmaları
 • Sosyal Değişim Araştırmalar
 • Kentleşme-Kentlilik Araştırmaları
 • Sosyal Değerler Araştırmaları
 • Göç ve Yerleşim Araştırmaları
 • Toplumsal Eğilimler Araştırmaları
 • Gençlik Araştırmaları
 • Tutum ve Algı Araştırmaları
 • Kurumsal İtibar Algı Araştırmaları
 • Sosyal Sorumluluk Araştırmaları
Pazar Araştırmaları

Memnuniyet Araştırmaları

Memnuniyet ifadesi gerek kişisel deneyimleri ve beklentileri, bireysel ve toplumsal değerleri; gerekse motivasyon, bağlılık, iş doyumu gibi işle ilgili tutumları içinde barındırması ve her birey için farklı anlamları içermesinden dolayı karmaşık bir kavramdır.

Memnuniyet modelleri stratejik planların geliştirilmesine yönelik girdi sağlamaktadır. Bu modeller ile güçlü, rekabet üstünlüğü yaratacak alanlar belirlenmekte, dolayısıyla korunması ve devam ettirilmesi gereken alanlar tespit edilebilmektedir. Zayıf veya geliştirilmesi gereken alanların tespiti ile de iletişim ya da performans iyileştirme aksiyonları alınabilmektedir.

 • Çalışan Memnuniyeti
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Bayi Memnuniyet

Politik eğilimler, oy verme davranışları, güncel olayların değerlendirilmesi, siyasilere karşı tutum ve algılar, siyasi eğilimlerdeki değişim ve dönüşümler, siyasete yön veren olaylar, kamu politikalarının değerlendirilmesi, hizmetlerden duyulan memnuniyet gibi pek çok konu üzerine odaklanılmaktadır.

Siyasi partiler, milletvekili adayları, belediye başkan adayları vb. adaylık sürecindeki kişiler, Belediyeler, medya kuruluşları (gazete, televizyon ve radyo istasyonları), Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelere siyasi araştırma hizmeti verilmektedir.

 • Aday Tespit Araştırmaları
 • Yerel Yönetim Araştırmaları
 • Seçmen Davranışları Araştırmaları
 • Siyasi Parti İmajı Araştırmaları
 • Lider Popülaritesi Araştırmaları
 • Seçmen Psikolojisi Araştırmaları
 • Siyasi Söylem Analizi Araştırmaları
 • Gündem Araştırmaları
 • Sosyopolitik Değişim Araştırmaları
 • Siyasal İtibar Araştırmaları

Marka Bilinirlik ve İmaj Algı Araştırmaları

Kişisel yaşamımızda önemli bir kavram olan “itibar”, gerçekte uzun zaman içinde imajın özümsenmesi, benimsenmesi ile oluşmaktadır. Kurum imajı, işletmenin tüm paydaşlarının yani iç ve dış hedef kitlelerinin o işletmeye ilişkin izlenimlerinin, duygularının, akılcı düşüncelerinin ve algılamalarının tümünü ifade etmektedir. Tüketicinin zihninde bir ürün veya markayı hatırladığı zaman oluşan düşüncelerin tamamıdır.

Kurumsal imaj araştırmaları kurumun “dışarıdan görünen yüzünü” daha iyi anlamak ve tanımlayabilmek için yapılır. Firmanın vermek istediği kurum ve marka imajının nasıl algılandığı, hedef kitle bazında oluşan kurum ve marka imajının ne olduğu, rakip markaların imajının etkinliği ölçülebilir. Karşılanmış ya da karşılanmamış tüm ihtiyaç, istek ve beklentilerin belirlenmesini, marka sadakati oranının tespit edilmesini sağlar.

Gizli Müşteri Araştırmaları

Gizli Müşteri projeleri, kurumlara özel olarak tasarlanan bir performans ölçüm sistemidir. Birçok sektörden farklı ölçeklerdeki firmaların müşterilerine sunmuş olduğu her türlü hizmet ve kalite standartlarının kontrol edilmesi, elde edilen ham verilerin anlık ve ileriye dönük kullanılabilir sayısal verilere dönüştürülmesine dayanan araştırma yöntemidir.

Tüm birimlerinde aynı hizmet kalitesini sağlayıp bunu sürekli kılmaya özen gösteren kurumlar uyguladıkları Gizli Müşteri araştırmaları ile müşteri gözünden hedefe yönelik performans değerlendirmesi yapmış olurlar. Aynı zamanda bu ölçümlemeleri rakiplerini baz alarak yaptıklarında rakiplerine göre hizmet kalitelerinin ne durumda olduğunu da ölçme fırsatı bulurlar.

Gizli Müşteri uygulamasındaki amaç, müşteri gözüyle zayıf yanlarınızı bulup en kısa zamanda kalıcı olarak düzeltmek veya en iyi uygulamalarınızı bulup tüm organizasyona yaymaktır. Hizmetlerinizi kendi bakışınızla değil gerçek müşteri bakışıyla görmek marka stratejisini oluşturmak için en önemli etkendir.

Gizli Müşteri projelerinden verim alınabilmesi için kurumlar tarafından belirli aralıklarla uygulanması gerekmektedir. Periyodik denetimler sonucunda eksikler giderilebilir, performans karşılaştırılmaları yapılabilir ve kurumun genel anlamda hizmet ve ürün kalitesi ölçülmüş olur.

Gizli Müşteri Araştırması, özel olarak seçilmiş gerçek müşterilerin önceden eğitilerek hizmet süreçlerini ölçümlemeleri ve deneyimlerini ayrıntılı ve tarafsız bir biçimde rapor etmeleri eylemidir. Bu araştırmadaki en önemli nokta, hizmeti veren personelin, gözlemcinin kimliğini bilmemesi ve onu sıradan bir müşteri gibi görmesidir.

Segmentasyon ve Tüketici Profili Araştırmaları

Segmentasyon ve profil çalışmaları hedef kitleyi tüketici davranışları açısından benzer özellikler taşıyan homojen gruplara bölmek ve bu grupları detaylı olarak tanımlamak amacıyla yapılır. Buradaki asıl hareket noktası aynı segmentte yer alan tüketiciler arasındaki farklılıkları en aza indirgeyerek, segmentler arasındaki farklılıkları ise maksimize ederek farklı homojen yapıları tanımlayabilmektir.

Tüketicilerin demografik ve sosyopsikolojik özelliklerinin detaylı incelenmesi ile onlara en etkili ve doğru şekilde ulaşmamıza ışık tutar. Tüketicilerin kümelere ayrılması ile kaç farklı grup tüketicimiz olduğunu görebilmemizi sağlar. Hangi segmente nasıl yaklaşmamız gerektiğini, hangi mecrada kime nasıl hitap etmemiz gerektiğini belirlememize yardımcı olur. Her grubun ihtiyaçlarının farklılaşan noktalarını belirleyerek pazarlama stratejilerimizi, tanıtım ve reklam faaliyetlerimizi bu grupların ihtiyaçlarına göre planlamamızı sağlar.